Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty PETROL - DIESOL.

Przeznaczenie

Uszlachetniający pakiet depresująco - dyspergujący do oleju napędowego (ON) i lekkiego oleju opałowego, poprawiający niskotemperaturowe parametry paliwa, w szczególności temperaturę zablokowania zimnego filtra (CFPP) oraz - w wyniku zawartości składnika dyspergującego zwanego WASA - Wax Antisettling Additive - zapobiegający sedymentacji (opadaniu) kryształów parafin, wymrożonych z oleju napędowego.

Wpływ Diesol-u na oleje napędowe

Działanie produktu polega na modyfikacji struktury kryształów węglowodorów parafinowych powstających w wyniku oziębiania oleju napędowego i zahamowaniu sedymentacji kryształów parafin w oleju napędowego poprzez obecność specjalnego dodatku dyspergującego. Dyspergator efektywnie działa wyłącznie w paliwie depresowanym. Współdziałanie obu dodatków powoduje, że kryształy parafin powstające podczas oziębiania oleju napędowego, osiągają bardzo małe rozmiary, rzędu mikronów. Nie ulegają one wzrostowi i sedymentacji nawet w czasie kilkunastu dni a stabilna, mętna zawiesina (rys.1- naczynie i zdjęcie 2) przepływa przez filtry paliwa nie powodując ich blokowania.

Rys.1. Olej napędowy depresowany (naczynie, zdjęcie 1) i olej napędowy zawierający pakiet depresująco-dyspergujący (naczynie, zdjęcie 2) ukazujące wielkości kryształów parafin i ich sedymentację w paliwach.

Wysoka efektywność DIESOL-u, będącego kompozycją depresatora i dyspergatora, powoduje znaczne obniżenie temperatury zablokowania filtrów paliwowych. Pakiet depresująco - dyspergujący DIESOL eliminuje rozbieżności między temperaturą zablokowania zimnego filtra oleju napędowego (CFPP) a temperaturą zimowej przydatności paliwa, wynikającej ze zjawiska sedymentacji kryształów parafin. Sam depresator nie zapobiega zagęszczeniu osadu parafinowego (rys.1, naczynie 1) na dnie zbiornika zimnego paliwa, skąd olej napędowy jest zasysany do silnika. Dolna warstwa paliwa blokuje wówczas filtr paliwa w temperaturze znacznie wyższej niż parametr CFPP, który w tym wypadku zbyt optymistycznie ocenia olej napędowy; bywa, że paliwo o wartości CFPP -20oC może być stosowane do temperatury -18 a nawet tylko do -10 oC.

Zalecana proporcja - 1L DIESOL-u na 1000L paliwa pozwala na obniżenie temperatury rzeczywistego użytkowania oleju napędowego o 8 - 15o C.

Uzyskanie pełnego efektu stosowania DIESOL-u w celu podniesienia jakości oleju napędowego wymaga dokładnego wymieszania dodatku z paliwem np.: podczas napełniania zbiornika oraz dodawania preparatu profilaktycznie - przed zmętnieniem paliwa. Skuteczność działania depresującego - dyspergującego dodatku DIESOL zależy od jakości paliwa. Oleje napędowe o właściwościach niskotemperaturowych odpowiadających normowym paliwom gatunku C i D wykazują wysoką "czułość" na dodatek DIESOL-u. Dla uzyskania zamierzonej temperatury blokady zimnego filtra należy zastosować odpowiednią dawkę dodatku. Przykład: Olej napędowy gatunku D o CFPP = -11oC po dodaniu 0,1% obj. ( 1L na 1000L ON) preparatu wykazuje obniżenie temperatury blokady zimnego filtra do -20oC. Podwojenie dawki DIESOL-u ( 1L na 500L ON) powoduje uzyskanie CFPP - 24oC (gatunek F ).

WYKRES ILUSTRUJĄCY WPŁYW "DIESOL-u" NA OLEJ NAPĘDOWY GATUNKU D I JEGO TEMPERATURĘ BLOKADY FILTRÓW PALIWOWYCH.Rys.2.Wykres ilustrujący wpływ DIESOL-u na olej napędowy gatunku D i jego temperaturę blokady filtrów paliwowych.

Właściwości fizykochemiczne

Płyn o barwie jasno-żółtej mieszający się w każdej proporcji z olejem napędowym. Preparat zachowuje płynność do temperatury -24oC, ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu, poprawia właściwości smarne paliwa.Zasady stosowania

Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji "DIESOL-u" a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu zaleca się stosowanie niniejszych zasad:
      w przypadku depresowania paliwa w zbiorniku stacjonarnym należy wlać preparat do zbiornika przed napełnianiem go olejem napędowym lub wprowadzić całość dawki "DIESOL-u" do pierwszej opróżnianej komory rozładowywanej cysterny;
      w przypadku depresowania paliwa w autocysternie należy wstępnie zalać układ spustowy poszczególnych komór paliwem a następnie wprowadzić odpowiednie dawki "DIESOL-u". Jedynie ten sposób postępowania zapewni rozprowadzenie preparatu w całej objętości każdej komory i uzyskanie pełnego efektu depresowania.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Opakowania:
      beczka 200L - UN 1A1 /X1,4/250/...*/PL/COBRO 367/ŁAS, lm 3520
      kanister z t.s. 30L - UN 3H1 / Y1/100 /.../ PL / COBRO 1238 / SUWARY

Warunki ADR - dodatek A.5, grupa opakowań III

Transport:
      nalepka ostrzegawcza : nr 3 (ADR dodatek A.9 lm3902)
      numer rozpoznawczy materiału (ONZ): UN 1268 - produkty z ropy naftowej i.n.o.;
      numer rozpoznawczy zagrożenia : 30 (taki sam jak dla olejów napędowych)

Klasyfikacja materiału:

RID: kl 3, lm 301, p.31c
ADR: kl 3, lm 2301, p.31c - Certyfikat Klasyfikacyjny Nr 138/IPO/96

Charakterystyka toksyczno-pożarowa

Najwyższe dopuszczalne stężenie - 100 mg/m3
Klasa niebezpieczeństwa - IIIa
Klasa niebezpieczeństwa pożarowego - II
Zalecane środki gaśnicze - piana, proszek, halon, CO2.
"DIESOL" jest testowany: w Laboratorium Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku;

Do Góry