Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty PETROL - AQUAGASOL.

Przeznaczenie

Dodatek (solubilizujący) do LPG, zwiększający rozpuszczalność wody w paliwie; zapobiega i trwale usuwa zmętnienie paliwa wywołane obecnością wody.

Zakres stosowania do skroplonych gazów węglowodorowych:

1L AQUAGASOL-u na 4000kg LPG

Wpływ AQUAGASOL-u na LPG

Węglowodory mają ograniczoną zdolność do rozpuszczania wody, która zależy od typu budowy węglowodoru i jego masy cząsteczkowej (Rysunek 1).

WYKRES ILUSTRUJĄCY WPŁYW "DIESOL-u" NA PRZEJŚCIOWY OLEJ NAPĘDOWY I JEGO TEMPERATURĘ BLOKADY FILTRÓW PALIWOWYCH.Rysunek 1. Rozpuszczalność wody w węglowodorach w temperaturze 20oC

Działanie AQUAGASOL-u polega na solubilizacji cząsteczek wody rozpuszczonych lub zdyspergowanych w paliwie. Aktywna część preparatu wiąże fizycznie wodę z utworzeniem adduktu, doskonale rozpuszczalnego w węglowodorach, nawet w bardzo ujemnych temperaturach. Siła wiązania wody przez AQUAGASOL wzrasta w miarę obniżania temperatury paliwa i dzięki temu zawodnione paliwo nie mętnieje.

Wielkość dawki AQUAGASOL-u zależy głównie od zawartości wody w paliwie. Dla skroplonych gazów węglowodorowych nasyconych wodą w temperaturze pokojowej (paliwo klarowne lub równomiernie lekko mętne) optymalna dawka wynosi 1L preparatu na 4000kg paliwa. Ponieważ ilość wody rozpuszczonej w węglowodorach maleje wraz z obniżaniem temperatury - do zimnego paliwa można dodać mniejszą dawkę dodatku.

Rozpuszczalność wody w skroplonych gazach węglowodorowych, a także w skroplonych gazach węglowodorowych w obecności metanolu lub AQUAGASOL-u, w zależności od temperatury ilustruje Rysunek 2.Rysunek 2. Temperatura rozpuszczalności wody w LPG

Preparat działa skutecznie zarówno po dodaniu go do zawodnionego paliwa jak i odwrotnie, gdy małe ilości wody (technologiczne) dostaną się do bezwodnego paliwa z dodatkiem AQUAGASOL-u.

Pomiary mętności w jednostkach NTU ( Nephelometric Turbidsity Units) wykonywano z użyciem laboratoryjnego mętnościomierza HACH 2100AN produkcji USA, gdzie moment mętnienia przyjęto za próg rozpuszczalności wody w węglowodorach.

Przyrząd kalibrowano przed pomiarem, za pomocą wtórnych wzorców mętności GelexŽ. Pomiary wykonywano zgodnie z normą ISO 7027 (DIN 404), stosując standardowy filtr światła USEPA a wyniki rejestrowano za pomocą PC poprzez złącze RS232. W zestawie z kriostatem i chłodnicą aparat mierzy mętność próbek w ustalonej temperaturze. Pomiar temperatury badanej próbki wykonywany jest elektronicznie z dokładnością 0,1oC, za pomocą elektronicznego termometru Shinha produkcji japońskiej z czujnikiem Pt100.

Przyrząd pozwala na pomiar zmętnienia próbki w zakresie 0,01 do 10.000 NTU (obserwowane okiem nieuzbrojonym zmętnienie ma wartość około 3 NTU).

Wpływ metanolu na mętność próbki oraz skuteczność dodatku AQUAGASOL oceniano na podstawie pomiarów mętności n-heksanu w ustalonej, zmiennej temperaturze.

Uwaga! AQUAGASOL nie może być dodawany do paliwa, w którym woda tworzy oddzielną warstwę; grozi to zemulgowaniem dużej ilości wody w paliwie i utworzeniem mętnej emulsji.

AQUAGASOL wykazuje działanie myjące w stosunku do zaworów dolotowych lub armatury wtryskowej silnika. Wspomaga działanie myjące typowych handlowych dodatków detergentowych do skroplonych gazów węglowodorowych. Ułatwia rozpylenie paliwa, pełniejsze jego odparowanie i spalenie w silniku.

Zachowując wodę w paliwie AQUAGASOL przyczynia się do bardziej miękkiej pracy silnika, obniżenia maksymalnej temperatury w komorze spalania i zmniejszenia emisji toksycznych składników gazów spalinowych (NOx).

Właściwości fizykochemiczne

AQUAGASOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG. Właściwości fizykochemiczne AQUAGASOL-u przedstawiono w Tabeli 1.

Preparat ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.Zasady stosowania

Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji AQUAGASOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie preparatu podczas przeładunków LPG.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.
Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O.
Numer rozpoznawczy materiału: 1992
Klasa / Kod klasyfikacyjny: 3 / FT1
Grupa pakowania: 2
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 336

Oznakowanie:


Klasyfikacja produktu:
Produkt zaklasyfikowany jako: wysoce łatwopalny, toksyczny.


Oznakowanie opakowań:

Znaki ostrzegawcze:
(T) PRODUKT TOKSYCZNY (F) PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY

Składnik na opakowaniu: METANOL

Zwroty S:
      Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
      Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu.
      Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
      W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
      Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Zwroty R:
      Produkt wysoce łatwopalny.
      Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
      Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
      Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Opakowania:
      paletopojemnik IBC 1000L - UN 3H1 /Y1,84/.../...*/

Charakterystyka toksyczno-pożarowa

Metanol: NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 300 mg/m3
Granice wybuchowości: 5,5 % obj. - 36,5 % obj.
Prężność par w temp. 20oC: 125 hPa
Gęstość par względem powietrza: 1,11

Środki gaśnicze
Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody
Niewłaściwe ze względów na skuteczność: zwarte strumienie wody

Do Góry