Szukasz profesjonalnego sprzedawcy ?

Zadzwoń do nas!!! +48 604-192-386 ; 604-192-389 ; 696-426-850

Kontakt

Produkty PETROL - CORIMSOL.

Przeznaczenie

Pakiet uszlachetniający do skroplonych gazów węglowodorowych, stosowany w proporcji:

1L CORIMSOL-u na 4000kg LPG

Powoduje:

zmianę klasy korozyjności LPG do stopnia korozji 1,
zwiększenie smarności LPG,
uzyskanie właściwości przeciwzużyciowych przez LPG,
uzyskanie właściwości myjących przez LPG (zwiększenie czystości układu dolotowego).

Wpływ CORIMSOL-u na LPG

2.1 Działanie antykorozyjne

Celem zabezpieczenia systemu zasilania silników napędzanych gazem przed działaniem korodującym paliwa, CORIMSOL zawiera specjalne dodatki - inhibitory korozji. Są to organiczne związki azotu o dużej masie cząsteczkowej.

Azot z cząsteczki jednego z inhibitorów posiada wolną parę elektronów, którą oddaje metalom (akceptorom elektronów). Taka wymiana elektronów prowadzi do silnej chemisorpcji cząsteczki inhibitora na powierzchni metalu. Pojedyncza cząsteczka zajmuje stosunkowo dużą powierzchnię. Cząsteczki chemisorbowane na powierzchni tworzą szczelną monowarstwę (Rysunek 1), która chroni powierzchnię przed dostępem składników paliwa powodujących korozję (merkaptany (R-S-H), siarczki alkilowe (R-S-R)).

W CORIMSOL-u występuje także inny inhibitor korozji, którego działanie polega na neutralizowaniu agresywnych korozyjnie składników paliwa.

Dwa opisane powyżej inhibitory wykazują działanie synergiczne (działanie antykorozyjne dwóch inhibitorów jest znacznie bardziej skuteczne niż każdego z nich zastosowanego osobno).Rysunek 1. Chemisorpcja dodatku na powierzchni metalu

2.2 Działanie smarnościowe

Układ zasilania silnika z zapłonem iskrowym zarówno w przypadku zasilania benzyną, jak i gazem węglowodorowym powinien być odpowiednio smarowany.

Węglowodory nasycone, w szczególności małocząsteczkowe - takie, jak składniki LPG - nie wykazują właściwości smarnych.

Poprawę właściwości smarnych paliw uzyskuje się poprzez wprowadzanie specjalnych dodatków.

Celem zabezpieczenia systemu zasilania silnika napędzanego gazem przed tarciem i zużyciem, CORIMSOL zawiera dodatek smarnościowy.

Dodatek smarnościowy obecny w pakiecie tworzy stabilną warstwę smarową (Rysunek 2), chroniącą wzajemnie przemieszczające się elementy metalowe przed tarciem i zużyciem; dzięki temu następuje zmniejszenie strat energii i wydłużenie żywotności tych elementów.

Działanie dodatku smarnościowego skutkuje zmniejszeniem współczynnika tarcia podczas całego badania (Rysunek 3), dwukrotnym zmniejszeniem średniego współczynnika tarcia (od wartości 0,591 do wartości 0,257) oraz dziesięciokrotną redukcją zużycia (89,3%).Rysunek 2. Wpływ czasu trwania testu na grubość warstwy smarowej w układzie tribologicznym smarowanym n-heptanem oraz n-heptanem zawierającym Corimsol w proporcji 1:4000Rysunek 3. Wpływ czasu trwania testu na wartość współczynnika tarcia w układzie tribologicznym smarowanym n-heptanem oraz n-heptanem zawierającym Corimsol w proporcji 1:4000

2.3 Działanie myjące

W celu zapewnienia właściwego zasilania silnika i pełnego spalania paliwa niezbędne jest utrzymywanie w czystości układu dolotowego.

Węglowodory nasycone, w szczególności małocząsteczkowe - takie, jak składniki LPG - nie mają zdolności rozpuszczania ani zmywania osadów, gromadzących się na elementach układu zasilania silnika.

Zgromadzone żywiczne osady w podwyższonej temperaturze tworzą koks i nagar (Rysunek 4). W związku z tym, że silniki benzynowe mogą być naprzemiennie zasilane "gazem płynnym" i benzyną, paliwo typu LPG nie powinno odbiegać parametrami eksploatacyjnymi od benzyny, która jest zawsze wzbogacana pakietami zawierającymi detergenty.Rysunek 4. Zawór dolotowy silnika benzynowego zasilanego (a) paliwem bazowym oraz (b) paliwem z efektywnym dodatkiem myjącym

Aby zniwelować brak właściwości myjących LPG, CORIMSOL zawiera dodatek myjący, który systematycznie zmywa osady żywiczne, które ulegają spaleniu w silniku wraz z paliwem. Dzięki temu układ zasilania jest czysty, a dozowanie paliwa, tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej i jej spalanie odbywa się w sposób optymalny, zgodnie z regulacją silnika. Pełne spalanie oznacza wykorzystanie energii chemicznej paliwa i zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin.

Właściwości fizykochemiczne

CORIMSOL jest płynem o barwie jasno-brązowej, mieszającym się z LPG. Właściwości fizykochemiczne CORIMSOL-u przedstawiono w Tabeli 1.

Preparat ulega całkowitemu bezpopiołowemu spalaniu.Zasady stosowania

Celem zmniejszenia uciążliwości operacji dozowania i zapewnienia pełnej homogenizacji CORIMSOL-u, a także dążąc do maksymalizacji skuteczności preparatu, zaleca się stosowanie pakietu podczas przeładunków LPG.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Produkt podlega przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych RID, ADR, IMDG, ICAO/IATA.
Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, TRUJĄCY, I.N.O.
Numer rozpoznawczy materiału: 1992
Klasa / Kod klasyfikacyjny: 3 / FT1
Grupa pakowania: 2
Numer rozpoznawczy zagrożenia: 336

Oznakowanie:Klasyfikacja produktu:

Produkt zaklasyfikowany jako: wysoce łatwopalny, toksyczny, niebezpieczny dla środowiska.

Oznakowanie opakowań:

Znaki ostrzegawcze:

(T) PRODUKT TOKSYCZNY (F) PRODUKT WYSOCE ŁATWOPALNY
(N) PRODUKT NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA

Składnik na opakowaniu: METANOL

Zwroty S:
Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Przechowywać z dala od źródeł zapłonu - Nie palić tytoniu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Zwroty R:
Produkt wysoce łatwopalny.
Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.
Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Opakowania:
paletopojemnik IBC 1000L - UN 3H1 /Y1,84/.../...*/

Charakterystyka toksyczno-pożarowa

Metanol: NDS: 100 mg/m3, NDSCh: 300 mg/m3
Granice wybuchowości: 5,5 % obj. - 36,5 % obj.
Prężność par w temp. 20oC: 125 hPa
Gęstość par względem powietrza: 1,11

Środki gaśnicze

Właściwe: dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, piany, rozproszone prądy wody
Niewłaściwe ze względów na skuteczność: zwarte strumienie wody

Do Góry